Disclaimer


Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.devintagewinkel.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Vintagewinkel. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vintagewinkel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij De Vintagewinkel.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing :

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij onstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met De Vintagewinkel te mogen claimen of te veronderstellen.

De Vintagewinkel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande mededeling. De Vintagewinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar we via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie vam de disclaimer van www.devintagewinkel.com op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl